Στόχοι

Στόχος του προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και εμβάθυναν σε θέματα λειτουργίας των Υπολογιστικών Συστημάτων, οργάνωσης Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών και εφαρμογής Λογισμικών Πακέτων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με τα μέσα και τις τεχνολογίες που προσφέρει το Internet και το World Wide Web. Ιδιαίτερη σημασία και έμφαση δόθηκε στη χρήση του Web και τους τρόπους αναζήτησης στο WWW.

Το Πρόγραμμα λοιπόν του σεμιναρίου στόχευε στην αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτή, ο οποίος υιοθετώντας εξειδικευμένες υπολογιστικές γνώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων, θα είναι σε θέση να αποδέχεται και να διευκολύνει την εισαγωγή των Υπολογιστικών Συστημάτων και των Εργαλείων τους στον εκπαιδευτικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει συνεχής εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.
 
     
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services