Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη σε «Σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης πληροφορίας, καθώς και τεχνικών οπτικής αναλυτικής (visual analytics), και εφαρμογή τους στην υλοποίηση ενός συστήματος εντοπισμού ανωμαλιών σε κρίσιμα περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων αισθητήρων»

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 5, 2012 - Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι  στο πλαίσιο υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης με τίτλο: «SRNET–Game Theoretic Secure Routing in Wireless Sensor Network Critical Infrastructures» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότητα: Κάτοχος Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος.

Αντικείμενο: Σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης πληροφορίας, καθώς και τεχνικών οπτικής αναλυτικής (visual analytics), και εφαρμογή τους στην υλοποίηση ενός συστήματος εντοπισμού ανωμαλιών σε κρίσιμα περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων αισθητήρων.

Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία υποβολής: 04-01-2013

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των δικαιολογητικών μπορείτε να βρείτε στις εξής διευθύνσεις:

 

 
       Locations of visitors to this page

Áñ÷Þ óåëßäáò
 
(c) 2001 created by Magnet Internet Services