Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks)

1 Τι είναι ένα Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN)

2 Το πρωτόκολλο X.25

2.1 Συσκευές του Χ.25

2.1.1 Συναρμολογητής και Αποσυναρμολογητής Πακέτου (Packet Assembler /Disassembler-PAD)

2.2 Επικοινωνία με το X.25

2.2.1 Εικονικά κυκλώματα Χ.25

3 Αναμετάδοση Πλαισίου (Frame Relay)

3.1 Συσκευές σε δίκτυα αναμετάδοσης πλαισίου

3.2 Εικονικά Κυκλώματα μεταγωγής Πακέτου (Frame Relay Virtual Circuits)

3.3 Data Link Connection Identifiers (DLCI)

3.4 Μηχανισμοί Ελέγχου Συμφόρησης

3.5 Έλεγχος Λαθών

4 Σύγκριση Frame Relay και Χ.25

5 Ερωτήσεις

6 Αναφορές